Configuration Variable - CV'er

Beskrivelse af CV'er

 

CV-variabler for tog

  Følgende variabler er fastlagt ifølge NMRA's RP.9.2.2 standard. Desværre følger ikke alle denne standard, så nedenstående er ikke eviggyldigt. For en sikkerheds skyld venligst kontrollér brugsanvisningen, der følger med decoderen. Eller kontakt forhandler eller fabrikant (links nederst på siden).

  CV# CV-navn Område
  (default)
  Forklaring
  1 Basis-adresse 0 ... 127
  (3)
  Basisadressen indeholder togadressen. Er CV1 lig 0, kan toget både køre analogt og digitalt. Ellers kun digitalt. Skrives der i CV1, slettes normalt bit 6 i CV29 (mulighed for lange adresser).
  2 Startspænding 0 ... 255
  (-)
  Definerer kørespændingen ved regulatorens laveste position.
  3 Accelerationsrate 0 ... 255
  (-)
  Definerer accelerationstiden, når man drejer op for regulatoren.
  4 Bremserate 0 ... 255
  (-)
  Definerer bremsetiden, når man drejer ned for regulatoren.
  5 Maximal spænding 0 ... 255
  (0)
  Definerer kørespændingen ved regulatorens højeste position.
  6 Midterspænding 1 ... 255
  (1)
  Definerer kørespændingen ved regulatorens midterposition.
  7 Versionsnummer 1 ... 255
  -
  Versionsnummer på softwaren i decoderen. JMRI har en Oversigt.
  8 Fabrikant ID 0 ... 255
  Se Appendix til NMRA 9.2.2 eller i nederst på denne side.
  9 PWM-periode 0 ... 255
  (0)
  Til spændingen til motoren bruges en teknik, der hedder PWM, "Pulse Width Modulation". Der sendes firkantede pulser ud til motoren. "Højden" (spændingen) er det, som boosteren kan give, mens dens "længde" (hvor lang tid pulsen er på) varierer. Jo længere pulsen er, jo hurtigere kører toget. Intervallerne imellem de enkelte pulser kaldes PWM-perioden. Ved at ændre på denne periode, kan man ændre på køre-egenskaberne på toget og optimere dem.
  17 - 18 Udvidet adresse 1 ... 10239
  (-)
  Indeholder den lange adresse (kan være imellem 1 og 10239), når decoderen er sat til at bruge lange adressser. Adressen bliver omregnet til to tal og lagt i hver sin CV:
  Adresse CV17 CV18

  Denne adresse bliver kun brugt, når bit 5 i CV 29 også bliver sat (="1").
  19 Consist-adresse 0 ... 127
  (-)
  Definerer den alternative (anden adresse) i decoderen. I bit 7 står der, om kørselsretningen ved consistkørsel (f.eks. dobbeltraktion) er normal ("0") oder modsat ("1"). Adresseringen har højere præcens end den normale adresse. Hvis der skrives i CV1, bliver denne (CV19) (consist-adresse) normalt slettet.
  28 Konfigurationsdata for BiDi /RailCom 0 - 255
  (-)
  Definerer tingene i BiDi / RailCom. For at indstillingerne skal virke, skal bit 3 i CV29 "tændes" ("1"). BiDi ("Bi Direction") kommer fra NMRA, og RailCom er registreret hos Lenz, men de bruger den samme teknik (tilsyneladende?).

  Bit:WertBetydning
  0 0: Sender ikke. 1: Kanal 1 anvendt til at sende adresse.
  1 0: Sender ikke, 1: Kanal 2 anvendt til at sende data. (dog kun på forespørgsel, f.eks. CVer)
  2 0: Modtager ikke, 1: Kanal 2 anvendt til befalingsgenkendelse
  3 Reserveret
  4 Reserveret
  5 Reserveret
  6 Reserveret
  7 0: normal, 1: railcom+ funktionalitet tændt. Hint: Også bit 1 ( BiDi Kanal 2 anvendt til at sende data) skal være sat (="1").
  CV28 =  


  29 Konfigurationsdata 0 - 255
  (-)
  Definerer decoderens centrale genskaber: Kørselsretning, antal hastighedstrin, omskift til analog kørsel, udvidet tilbagemelding i programmeringsmodus, hastighedstabel, korte eller lange adresser.

  Bit:WertBetydning
  0 0: Kørselsretning normal, 1: Kørselsretning omvendt (baglæns).
  1 0: 14 hastighedstrin, 1: 28 / 128 hastighedstrin
  2 0: Kun DCC, 1: DCC og DC; se også CV12
  3 BiDi /RailCom. 0: slukket, 1: tændt
  4 0: Hastighed ifølge CV2, CV5 und CV6; 1: Hastighedstrin ifølge CV66-CV95
  5 0: Kort adresse in CV1. 1: Lang adresse i CV17-CV18
  6 Reserveret
  7 0: Multifunktionsdecoder, 1: Accessory ( = funktions-) decoder (se CV541)
  CV29 =  


  30 Fejllager 0 ... 255
  (0)
  Her ilægges en evt. fejlkode. "0" indikerer ingen fejl.
  Bit 1: Hvis = 1, så lampe-kortslutning
  Bit 2: Hvis = 1, så overophedning
  Bit 3: Hvis = 1, så motor-kortslutning
  31 Indexregister "High" 0 ... 255
  (0)
  CV-området fra 257 til 512 kan læses med dette register og CV32. Tilsammen danner de en specifik "adresse" til en enkel værdi. Ialt er der 65536 stk. 8 bits-registre til rådighed.
  32 Indexregister "Low" 0 ... 255
  (0)
  Se CV31.
  33 - 46 F0 til F8 0 ... 255
  (-)
  Definerer, hvilke funktioner styrer hvilke udgange.
  47 - 64 Fabrikant variable 0 ... 255
  Fabrikantens mulighed for at lave ting og sager specifikt til et eget produkt.
  65 "Kickstart" 0 ... 255
  Definerer, hvor lang tid motoren får et ekstra spark, når man drejer op for hastigheden fra trin 0 til trin 1.
  67 - 94 Hastighedstabel
  Alternativ hastigshedsindstilling (kun ved Modus 28 trin). For hver af de 28 trin kan en specifik motorspænding sættes: 0 = 0 Volt, 255 = maximal spænding

CV-Variable for funktionsdecodere

  CV # CV-navn Område
  (default)
  Forklaring
  1
  (513)
  Decoderadresse (low) 1 ... 511
  Decoderadressens lave (nedre, LSB) del:
  Decoderadresse:CV1[513]:CV9[521]:
  Tilhørende udgangsadresse
  2
  (514)
  "Auxiliary Activation" 0 ... 255
  Bitfelt, der angiver, om en udgang også må aktiveres af andre betjeningsenheder.
  3
  (515)
  "Time on F1" 0 ... 255
  Angiver det tidsrum, udgang 1 skal være tændt. Opløsningen er for det meste 10ms eller 20ms; 0 betyder, at der bliver tændt permanent.
  4
  (516)
  "Time on F2" 0 ... 255
  Angiver det tidsrum, udgang 2 skal være tændt.
  5
  (517)
  "Time on F3" 0 ... 255
  Angiver det tidsrum, udgang 3 skal være tændt.
  6
  (518)
  "Time on F4" 0 ... 255
  Angiver det tidsrum, udgang 4 skal være tændt.
  7
  (519)
  Version 0 ... 255
  read only
  Decoders versionsnummer
  8
  (520)
  Fabrikant ID 0 ... 255
  read only
  Fabrikantkode, se nederst på siden for oversættelse af kode til fabrikant.
  9
  (521)
  Decoderadresse (high) 0 ... 7 De øvre 3 bit for *Dekoder*-adressen. Beregning af udgangsadressen; se CV513
  10-27
  (522-539)
  tbd. 0 ... 255 Reserveret. (tbd = "to be determined")
  28
  (540)
  Bi-Di 0 ... 255 Bi-Directional Communication Config
  29
  (541)
  "Config" 0 ... 255 Almen decoderkonfiguration

  Bit:VærdiBetydning
  0 Reserveret
  1 Reserveret
  2 Reserveret
  3 BiDi (Bi-Direktional kommunikation). 0: slukket, 1: tændt
  4 Reserveret
  5 0: basic accessory decoder, 1: extended accessory decoder
  6 0: 9-bit decoder-addressing, 1: 11-bit output-addressing
  7 0: Multifunktionsdecoder (se CV29), 1: Accessory (= funktions-) decoder
  (Kun når Bit 7 er lig 1 må decoderen ignorere begge MSB i service mode. CV1 bliver så til CV513 og ff.
  CV541 =  


  30
  IndexH 0 ... 255 "Index Register High Byte". Hænger sammen med IndexL "Index Register Low Byte", se nedenunder her.
  31
  IndexL 0 ... 255 "Index Register Low Byte". Sammen med IndexH, "Index Register High Byte", bliver CV-numrene fra CV257 til CV512 koblet sammen til en enkelt side. Således fås 65536 * 256 adressérbare CVer. Ud af disse er de første 4096 * 256 sider reserveret til NMRA-ting, mens resten kan bruges af fabrikanten.

  Med indførelse af RailCom er siderne med CV31 = 1 og CV32 = 255 reserveret til netop RailCom.


  Hvordan hænger decoder-adressering og udgangs-adressering sammen? Nedenstående grafik bør hjælpe lidt på forståelsen:
   CV513 CV521 Decoder Address Mode

Fabrikanter og deres talkode